Stvarno pravo i pravo građenja

U području stvarnog prava i prava građenja Odvjetničko društvo Borić & partneri d.o.o. može Vam ponuditi sljedeće usluge:
  • Dubinska pravna analiza vlasničkopravnih odnosa na nekretninama
  • Savjetovanje i pravna podrška prilikom vođenja pregovora i zaključivanja predugovora i ugovora o kupoprodaji nekretnina, ugovora o najmu te ugovora o zakupu
  • Izrada predugovora i ugovora o kupoprodaji nekretnina, ugovora o građenju te ugovora s glavnim izvođačem
  • Zastupanje u postupcima provedbe upisa, promjene ili brisanja stvarnih prava na nekretninama (pravo vlasništva, založno pravo/hipoteka, pravo građenja, služnosti te stvarni tereti)
  • Zastupanje u vlasničkim i drugim stvarnopravnim sporovima
  • Zastupanje u postupcima parcelacije i etažiranja nekretnina
  • Izrada ugovora o razvoju projekta
  • Zastupanje u postupcima ishođenja potrebnih dozvola i ostale dokumentacije za gradnju

Upravljanje internet stranicama EasyEdit CMS

vrh stranice